Zapiranje podjetja ltd v angliji

V primeru, kako ¾elimo likvidirati podjetje ali zapreti podru¾nico, moramo biti zainteresirani ne le za vpra¹anja, povezana predvsem s pobudo, ampak tudi za blagajno. Seveda je ne morete izgubiti, èeprav jo imamo kot vohunko, ki nadzoruje na¹o vrednost v trgovini in ki bo davènemu uradu zagotovila vse znanje, ko bo to potrebno.

Dr ExtendaDr Extenda - Ne sramujte se svojega penisa! Izkoristite Dr Extenda in pozabite na komplekse!

Blagajna in dokonèanje dela? Ta dogodek verjetno daje veliko podjetnikov. Obseg nalog davènega zavezanca je doloèen v uredbi ministra za finance z dne 14. 3. 2013 o stanju blagajn. Mimogrede, doloèbe urejajo celoten ¾ivljenjski cikel blagajne, celo od stopnje njene obstojnosti pri proizvajalcu. Urejajo postopek dostave in servisiranja take blagajne. In tako je treba pri ¹tudiji uredbe: narediti dnevno in periodièno finanèno poroèilo, v èasu 7 dni od zakljuèka blagajne, predlo¾iti vlogo vodji davènega urada za delo za branje davène blagajne. Prijavo moramo vrniti vodji davènega urada, da se register registrira s seznama. Na individualnem koncu s pomoèjo serviserja preberemo vsebino pomnilnika blagajne tako, da izdelamo obraèunsko poroèilo za vsak èas dela blagajne. Izvajati ga je treba v prisotnosti zaposlenega v davènem uradu. Odlok uvaja obveznost priprave protokola za branje vsebine pomnilnika blagajne.Kot lahko uganete, so poroèila namenjena primerjanju tistega, kar ste prebrali iz blagajne in sedanjega, ki sem ga uporabil v meseènih ali èetrtletnih deklaracijah. Da bi prepreèili slabe razmere, boste morali dobro natisniti poroèilo za prodajno obdobje, ki ga primerjate z davènimi napovedmi. Prepoznali boste upanje, da boste naredili popravek, èe ste nekje naredili napako.Dodati je treba, da ob predlo¾itvi vloge vodji pisarne o delu branja fiskalnega spomina podamo informacije, ali so bili davèni zavezanci opro¹èeni davka. Izpolniti moramo tudi izjavo o uporabi blagajne. Èe je bil znesek porabljen manj kot 3 leta, moramo povrniti nadomestilo, ki smo ga uporabili za nakup blagajne.Kot lahko vidite, je konec poslovne in blagajne neverjetno podjetje, ki ga boste morali vzeti. Èe zakljuèek dela, in s tem likvidacijo blagajne, sreèal v sezoni manj kot 3 leta - bomo morali dati olaj¹avo, ki je ostala za fiskalni znesek.