Varnostna pravila na jezeru

V proizvodnih trgovinah obstajajo obmoèja, ki so veè ali veè izpostavljena po¾aru. To je posledica vrste snovi, ki so proizvedene v odloèilnem obsegu, ali zelo novih dejavnikov, ki lahko neposredno ali posredno povzroèijo po¾ar. V zvezi s tem bi bilo treba v uradu tako uradu za delo kot zaposlenim zagotoviti sistem za za¹èito pred eksplozijo, tj. Protipo¾arne sisteme.

Odgovornosti lastnika tovarneNajprej je treba opozoriti, da je delodajalec odgovoren, da si zapomni varnost delavca in obveznost spo¹tovanja misli in predpisov o zaupanju in poklicni higieni. Celoten eksplozivno odporni organizem je sam po sebi eden najpomembnej¹ih elementov zapomnitve varnosti rastline in ljudi. Temelji na treh elementih, ki lahko, èe se medsebojno pome¹ajo, spro¾ijo, da se lahko potencialna eksplozija po¾ara unièi na posameznem zaèetku ali pa se njegove ugotovitve bistveno zmanj¹ajo. Pri izvedbi ocene tveganja se lahko poka¾e, da obstaja nevarnost eksplozije na stalnem delovnem mestu. Delodajalec je odgovoren za izdelavo dokumenta, ki se izmenjuje z dokumentom o za¹èiti pred eksplozijami. Pri izdelavi tega dokumenta morate oznaèiti vse cone in prostore, ki so izpostavljeni zaèetku po¾ara, in vse dejavnike, ki jih ta po¾ar lahko ustvari.

Sistem protieksplozijske za¹èiteDokazati o metodi varovanja pred eksplozijo, je treba omeniti, da je prvo obdobje tako imenovano zatiranje eksplozije. Kot bi lahko izgledala sama dru¾ba, ob zadnjem izbruhu po¾ara, je osnovna naloga, da jo obvladamo v najkraj¹em mo¾nem trenutku. Obièajno vkljuèuje zmanj¹anje plamena strel v napravi. Drugi korak je pomoè eksploziji, ki raèuna na uvedbo pritiska v doloèenem orodju na normalno raven. Zadnji trenutek je odklop eksplozije, ki v osrednjem delu predstavlja naèrtovanje njenih koncev. Kombinacija teh treh stopenj lahko moèno vpliva na zmanj¹anje uèinkov po¾arnega plamena in uèinkovita kombinacija teh, ob strogem upo¹tevanju varnostnih predpisov, lahko popolnoma zmanj¹a ponudbo svojega polo¾aja.Èe povzamemo, po¾arni plamen ne more povzroèiti le materialne ¹kode. Zato morate seveda skrbeti za zdravje zaposlenih in varovati njihovo varnost. Kot pravi va¹ pregovor, je vedno bolje, da ukrepate najprej, kot da se borite proti spremembam, ki pogosto postanejo nepopravljive.