Tymet proizvodni obrat

Ena od obveznih stvari, ki jih mora vsak proizvodni obrat skrbeti, je ustrezen, ekonomièen in preizku¹en naèin varovanja okolja pred onesna¾evanjem, ki bi lahko pri¹lo v okolje z dimom. Vsak proizvodni obrat, katerega dejavnost nosi tveganje za nastanek te¾ke in nevarne za zdravje ljudi osnove, je stran tako imenovanih industrijski odpadki, je dol¾an zagotoviti ustrezno za¹èitno napravo, ki bo zagotovila uèinkovit sistem za zbiranje prahu.

Sistemi za odsesavanje prahu raèunajo na meje loèevanja ¹kodljivih snovi, v zadnjem na prvi prah in dajejo pline zaprte v izpu¹nih plinih in jim prepreèujejo vstop v ozraèje. V tej obveznosti se uporabljajo specializirani industrijski zbiralniki prahu. Imajo posebne filtre, ki absorbirajo nevarne in ¹kodljive snovi, jih zadr¾ujejo v zelo primerni posodi, katere vsebina je predmet odstranjevanja, brez ¹kodljivih motenj naravnega ozadja. Industrijski sistem za odstranjevanje prahu varuje okolje tako, da prepreèuje strupeni prah in pline v zrak, ko shranjujejo stvari in mesta, kjer vidijo zaposleni. Dobro zasnovan sistem za zbiranje prahu bo zagotovil popolno zaupanje in higieno pri delu. Najbolj za¾elena znaèilnost tak¹ne sheme je za¹èititi zrak pred vdorom zelo ¹kodljivega ogljikovega dioksida. Da bi se uèinkovito spopadali s svojimi emisijami, sistem za ekstrakcijo prahu uporablja pojav ti kriogenezo, ki nastane zaradi radikalnega hlajenja plina. V zaèetnem delu pa je treba dimne pline stisniti in nato ohladiti, tako da se ogljikov dioksid lahko loèi od plina.