Tolmaeenje opole

Tolmaèenje ima v naèrtu la¾jo komunikacijo med dvema osebama, ki ne komunicirajo v istem jeziku. Seveda, kadar je na katerem koli podroèju, tolmaèenje sodi v razliène kategorije. Eden od njih je konferenèno tolmaèenje. Vendar, kaj so praktièno o tem in kdaj jih je vredno uporabiti?

Za kaj se ¹teje konferenèno tolmaèenje?Tak¹ne konference so ¹e posebej uèinkovite v konferenèni skupini. Razviti jih je mogoèe med razliènimi razpravami ali pomembnimi poslovnimi sreèanji. Med njimi se lahko zaporedno ali istoèasno uèijo prevajanja. Èe je na intervjuju veèja skupina ljudi iz drugih dr¾av, se pogosto uporabljajo simultana tolmaèenja. Te zaporedne se manj uporabljajo, ker ne prina¹ajo resnièno privlaènih rezultatov.

Institucionalni in individualni trgPrevode konference delimo na dve vrsti trga. Gre tudi za institucionalni trg in trg na va¹em trgu. Mednarodne institucije, kot je EDC, imajo pogosto veèjeziène sestanke. Nato je bolje, da se iz veè tujih jezikov trenira posamezni, prej uveljavljeni materni jezik prevajalca. Tak¹en konferenèni tolmaè mora zato preprièati ogromne informacije in odlièna znanja. Ni dovolj, da tukaj govorimo samo angle¹ko. Dober konferenèni tolmaè mora govoriti razliène jezike. Zahvaljujoè temu bo lahko samodejno prevajal celotne konference, ne glede na to, kdo v njih sodeluje. Toda ko gre za zasebni trg, je vse videti nekoliko drugaèe. Zasebne ustanove ponavadi raje dvojeziène sestanke. Na takih konferencah sodelujejo tudi liki iz dveh drugih dr¾av. Na sestanku se zato priporoèajo prevajalci, ki dobro govorijo le v dveh jezikih.

®elite postati prevajalec?Torej, èe razmi¹ljamo o tem, da bi postali sami prevajalec, bi morali raz¹iriti svojo misel o tem problemu. Celo ustni prevodi ¾e imajo svoje podkategorije. Èe se ¾elimo zanimati za konferenèno tolmaèenje, moramo imeti tako veliko znanje. Govoriti moramo vsaj v nekaterih tujih jezikih. Zaradi tega bodo mednarodne institucije z veseljem uporabile njihove storitve. Èe pa jih ¾elimo narediti, bomo hitro izbolj¹ali svoj vtis in si dali prilo¾nost za bolj¹o prakso.