Storitve za stranke kar bi moralo biti

Èe ste lastnik katerekoli prodajalne ali gostinske toèke, zelo dobro veste, da je hitrost storitev za stranke najpomembnej¹i izziv za pijaèo, ki ga morate izpolniti. Vendar pa ¹e nikoli niste uganili, da je pomemben vpliv na ta element ne le hitrost priprave naroèila, temveè tudi uvedba naroèila v ekipo in njeno uvrstitev v davèno valuto.

Revitalum Mind Plus

Torej, èe je va¹a hi¹a okra¹ena v klasiènih ali nekaj naprednih ali zastarelih blagajnah, potem ta obseg bistveno podalj¹a èas storitve za stranke, kaj toèno je storjeno za njegovo izpolnitev, pa tudi njegovo napako s storitvami, ki jih nudite!Na sreèo je na trgu vedno veè objektov, gostinstvo pa lahko zaslu¾i denar s ¹e veliko tehnolo¹ko naprednimi re¹itvami, ki se neposredno premaknejo na kakovost ponujenih storitev! Zdaj s tem delom, ki ima naèrt za izbolj¹anje kakovosti gostinskih storitev, slu¾imo. Ponujamo vam najbolj razvite natakarje in izdelke za barmance - Gastro Pos Demo program.Njegovo izkori¹èanje ni samo toliko intuitivno, da je ¹e vedno zelo podobno tistemu na tradicionalni fiskalni blagajni, zato se zaposleni ne bodo te¾je prilagajali najnovej¹im re¹itvam! Poleg tega se celoten naèrt zdravi na plo¹èi na dotik, ki zagotavlja priljubljeno in najpomembnej¹e, veliko veèjo izbiro naroèil. Tudi identifikacija natakarjev povzroèa precej¹en tehnièni napredek in enostavnost storitve, saj se pojavlja z uvedbo kode, ki je idealna za doloèeno osebo ali, ¹e preprosteje, s posebno magnetno kartico.Gastro Pos & nbsp; program je vsekakor "Mora imeti", èe vam je v¹eè slu¾iti uporabniku na najmanj¹i svetovni ravni! Gastro Pos je sprejet in cenjen v moèi priznanih gastronomskih obratov in odliènih barov! Zato ne razmi¹ljajte dlje èasa in to naredite, da bi se va¹e mesto ¹e poveèalo!