Stopnja g blagajna

Vsi davkoplaèevalci, ki so dol¾ni evidentirati prodajo izdelkov in pomagati s pomoèjo blagajne, se popolnoma zavedajo trenutnega stanja, koliko podrobnih zahtev glede lastnine in tudi storitve obravnavanih naprav morajo izpolnjevati. Pijaèa iz teh pogojev je obvezna za redno tehnièno preverjanje blagajne. Kaj se potem ustvari in kdaj naj se izvede? Kaj je davèna blagajna in tehnièni pregled? O tem v nadaljevanju.

Blagajne morajo biti skupaj z Zakonom o DDV predmet rednih tehniènih pregledov. Po tem datumu je bilo to obdobje podalj¹ano. Tak¹en pregled je dose¾en z dobro slu¾bo. Do 1. decembra 2008 so bili tehnièni pregledi blagajn opravljeni do enega leta. Pri oblikovanju veljavnih pravnih doloèb je treba blagajne uskladiti s tehniènim pregledom vsaki dve leti od fiskalizacije ali od zadnjega pregleda. Uspe¹no, èe davèni zavezanec ne plaèa takega plaèila, da je zanj veljala sankcija. To med drugim vkljuèuje mo¾nost nalo¾itve globe davènemu zavezancu za davèni prekr¹ek, ker se kakovost neuporabe blagajne za redne preglede obravnava kot neustrezno vodenje knjige. Ta utemeljitev izhaja iz tretjega odstavka 61. èlena Kazenskega zakonika.Vpra¹anje se razvija, v èigar roki se je treba spomniti o takem pregledu? Seveda, gledanje poèitnice v tem dejstvu gre za davkoplaèevalca, ne pa tudi za spletno stran. Lastnik blagajne novitus delio bi moral obvestiti slu¾bo o taki potrebi, ko je pregled dolgovan. Blagajna, skupaj z odstavkom 31, odst. 4. Pravilnika o blagajnah mora opraviti obvezen tehnièni pregled blagajne v naslovu 5 dni od obvestila.Davèni zavezanec mora tudi omeniti, da je neizpolnjevanje roka za obvezen pregled blagajne povzroèilo potrebo po vrnitvi nadomestila pri uradu njegovega nakupa. Davèni zavezanci so predmet tak¹nih kazni, saj v treh letih od datuma zaèetka evidentiranja prodaje blaga / storitev niso opravile tehniène blagajne v ustreznem roku v delovnem roku.Èe povzamemo, je treba spomniti, da je za ohranitev datuma pregleda odgovoren samo uporabnik.