Srednjeve ka modna revija

Prej¹njo soboto je potekala predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je privabil najveèje ¹tevilo gledalcev, ki bi morali videti, kaj so oblikovalci ustvarili za rastno sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je bila najhuj¹a in vse je bilo narejeno brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihovo izvajanje so bile uporabljene le ekolo¹ke in te¾ke tkanine velikih, barvitih barv, vkljuèno s bomba¾em, lanom in svilo. Na¹e novinarje je pritegnila zraèna, barvita maksi krila v kvaèkanih kvaèkih. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke, pa tudi bluza z nakitom in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za dekleta med drugim tkane klobuke s ¹tevilnimi kro¾i¹èi, okra¹ena s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu je bila pripravljena dra¾ba lepe poroène kreacije, pripravljene posebej za nov boj. Obleka je bila dana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek od zadnje prodaje se prenese na dru¾inski dom. Poudariti je treba, da je blagovna znamka pripravljena podpreti razlièna dobra in pozitivna dejanja. Njeni lastniki so ¾e veèkrat nagrajevali svoja dela za dra¾be, vèasih pa je bil predmet prodaje celo obisk doloèene tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pri¹la na podjetja na majski fronti. Poleg tega je obvestil, da ima podjetje odprtje raèunalni¹kega trgovanja, v katerem bi bile zbirke, ki niso v stacionarnem nizu, poceni.Zaradi tega je na¹e lastno oblaèilno podjetje pomembno med najmoènej¹imi proizvajalci oblaèil. Na svetu ima veè tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v veèini najbolj uèinkovitih krojaèev, krojaèev in arhitektov. Na vsaki stopnji ta dela delujejo v skladu s pomembnimi poljskimi oblikovalci. Zbirke res zbuja spoznanje, da so ¹e pred zaèetkom trgovine pripravljene zjutraj s pripravljenimi èakalnimi vrstami. Te zbirke imajo isti dan.Izdelki tega podjetja iz veè let u¾ivajo veliko priznanje med prejemniki in v svetu, ko in v tujini. Pri pisanju o njej ne prodaja, ne omenja moè zadovoljstva, ki jo je prejela, in potrjuje, da so teme najvi¹je kakovosti.

Oglejte si na¹o trgovino: Enkratno oblaèilo iz Krakova