Protokolu za odvzem zdravila

Eden od dana¹njih dni v Veliki Britaniji je razkril ¹kandal v kombinaciji z dodajanjem konjskega mesa za goveje meso, zaradi èesar so umaknili sumljive mesne izdelke iz niza trgovskih verig v zahodni Evropi. Na ¾alost moramo s ¹tevilnimi podobnimi ¹kandali prevzeti skoraj vse evropske celine. No, v ©vici je bilo ugotovljeno, da so se namesto govejega peèice v skladi¹èih prodajale posebej pripravljene in barvane svinjine. Po drugi strani pa so Nemci z grozo odkrili, da so draga jajca, ki so teoretièno izhajala iz ekolo¹kih kmetij, pri izvajanju pokazala jajca, ki so jih koko¹i izloèili na kmetijah Spodnja Sa¹ka in Mecklenburg.

Opisane zlorabe, povezane z dejavnostjo proizvajalcev hrane in trgovcev na debelo s klavnicami, se ustavljajo s potrditvijo ¾e obstojeèega trenda, po katerem so ti prihranki naèin pridobivanja trga, kakovost mesa pa ostaja le obrobna zadeva. Jasno je, da je pogosto uporabljena tehnologija v trgovini na debelo s klobasami polnjena z mesnimi izdelki, ki vsebujejo slanice. Injektorji z veè tisoèimi iglami èrpajo vodo v telo s konzervirnimi snovmi, polnili in polifosforji. S tem se poveèa donosnost pridelave mesnih izdelkov, saj je slanica pogosto celo polovica te¾e mesnih izdelkov, kar dokazuje, da lahko kilogram mesa dobi kilogram mesa. Treba je pritegniti pozornost na nalepke klobas, ki jih kupujemo, in prepreèiti tiste, ki so bile napolnjene s kemijo.

Vse to se dogaja na velièastnosti zakona, ker namesto nekdaj spo¹tovanih receptov in standardov, ki urejajo pridelavo odliènega kakovostnega dimljenega mesa, trenutno skoraj vse meso podobne izdelke, ki zakonito ¾ivijo v prodaji preko veletrgovine hladnih kosov. MOM (tako imenovano mehansko izko¹èeno meso je izraz mesni odpadki, ki nastanejo zaradi loèitve okostja od ustreznega mesa. Tetive, hrustanec, kostni mozeg, ma¹èobe, membrane, krila, zdrobljene kosti, ostanki perja in lasje se stisnejo pod tlakom skozi separator in pridobljena celuloza je osnovni naboj najcenej¹ih mesnih izdelkov. MOM ne vsebuje praktièno nobene hranilne vrednosti, ampak je obogaten z antioksidanti, olji, emulgatorji, polifosfati in ojaèevalci okusa. Zato je vredno porabiti malo na dokazanih izdelkih prave oblike namesto zastrupitve telesa ...