Poslovni ebook

Goji creamGoji cream Učinkovita naravna krema proti gubam z znaki staranja

LED zasilna razsvetljava se uporablja tako v nizkih stavbah kot tudi v javnih zgradbah ter bolni¹nicah, tovarni¹kih in gospodarskih dvoranah. Novi sistemi za zasilno razsvetljavo vkljuèujejo razsvetljavo evakuacije, razsvetljavo poti osvetlitve, osvetlitev prostorov z razliènimi nevarnostmi, panièno razsvetljavo preprostih obmoèij in rezervno osvetlitev. Zasilna razsvetljava v sili v sili je zasnovana pri gradnji modulov in pogosto v kinematografih, nakupovalnih centrih, restavracijah, diskotekah in ¹portnih dvoranah.

Obstaja dobro znana celotna dol¾ina LED zasilne razsvetljave - zelena pravokotna svetilka s piktogramom, ki prikazuje okvir vrat, in za njim bela pu¹èica in lepota, ki teèe po svojem namenu. Znaki na sodobnih razlièicah zasilne razsvetljave delijo z dejstvom, da je slika v notranjosti belega pravokotnika, ki simbolizira vrata, in bela pu¹èica oznaèuje izhodno toèko izhoda v sili. Obstajajo tudi drugi naèini zasilne razsvetljave LED, èeprav so na splo¹no primerni za nujno zasilno razsvetljavo in osvetlitev v sili. Vendar pa je treba poudariti, da so obstojeèi varnostni znaki ¹e vedno v veljavi, vendar mora na novo name¹èeno zasilno LED razsvetljavo upo¹tevati nove znake.

V nekaterih javnih objektih so potrebni sistemi za zasilno razsvetljavo v sili v sili, katerih cilj je vsakr¹na re¹itev v primeru evakuacije. Iz tega pogoja mora biti jasno vidna in v evakuacijski svetlobi se vrti LED tehnologija, tj. Svetleèe diode, ki ustvarjajo veè svetlobe z manj¹o porabo energije. Jasne prednosti svetlobe, ki oddajajo svetlobo, so majhna poraba energije, nizka napajalna napetost, majhne izgube energije, majhna velikost pa tudi ¹tevilna uèinkovitost, visoka obstojnost in visoka kakovost svetlosti.