Organizacija in red v delovnem procesu

Odlièen pogled na pravo blagovne znamke je le polovica bitke. Druga polovica je ohranjanje vseh uradnih zadev, ustrezna segregacija, organiziranje dokumentov v pisarni, tako da jih je v vsakem trenutku treba najti, npr. V uspehu PIP in razliènih uradnikov. Objekt, ki omogoèa poslovno upravljanje, je mogoèe pridobiti z integriranimi programi IT. Skupina programov Optima je zadnja, ki jo priznavajo ¹tevilne stranke.

Zainteresirani lahko iz spletnega mesta optima èrpajo demo program in ga preizkusijo v smislu funkcionalnosti, ocenijo vmesnike itd. Program se lahko ¹e vedno zahteva na CD-ju ali spletnem dovoljenju. Demo verzija je odgovorna za 60 dni. Program je namenjen okolju Windows (operacijski sistem Windows 7 (vkljuèno z zaèetnim razredom, Windows Vista s servisnim paketom 2, Windows XP SP 3, Windows Server 2003 s servisnim paketom 2, Windows Server 2008 s servisnim paketom 2, Windows Server 2008 R2. Priporoèena najmanj¹a loèljivost zaslona je 1024x768. Sistemski skrbnik mora izdelati program. Postopek namestitve je predhoden potrditvi pogojev garancije, licenca je prav tako lastna. Potem namestitveni program preveri, ali je raèunalnik idealno konfiguriran za program Comarch OPTIMA. Naslednji korak je izbira aktivnih modulov. Uporabnik izbere module, za katere je bila kupljena licenca popravljena. Kasneje lahko spremenite celoten program: Program / Utilities / Operators. programa Comarch OPTIMA temelji na podatkih. V uspehu, ko ima uporabnik ¾e name¹èen in enostaven stre¾nik, je konfiguriran za potrebe programa. Po zakljuèku konstrukcije ni potrebno ponovno zagnati raèunalnika.