Oprema za majhno restavracijo

Obièajno o tem ne sli¹i, ker se ¹e vedno, kljub razvoju sveta, obravnavajo subjekti spola in obiski pri ginekologu kot tabu. To ne bo spremenilo dejstva, da bo mlada ¾enska prej ali slej potrebovala na¹ prvi obisk ginekolo¹kega urada. Skratka, njegov znaèaj bo periodièni pregled ali predpisovanje kontracepcije, prvi obisk ginekologa pa je praktièno enak pri ¾enskah. Prav tako je stresno, navsezadnje, slaèenje iz dr¾ave navzdol pred drugo osebo ne gre do dobrih vtisov. V nadaljevanju bomo predstavili, kako ustvariti prvi dan pri ginekologu in kaj od njega prièakujemo.

Medtem ko vzrok prvega obiska ni jasen problem, kot so vaginalne oku¾be, je najbolje, da se med obdobjem in sredino cikla izbere imenovanje za zgodnje imenovanje, kar zdravniku omogoèa, da natanèno pregleda maternièni vrat in po potrebi prenese citolo¹ki èlanek. Ko gre za ustvarjanje svojega telesa, gre za to, da si vzamete ohlapne, dobre obleke. Ne i¹èe samo udobnega dna garderobe, temveè tudi zadrgo ali desno stransko platnico, saj bo to potrebno nad pregledom dojk. Depilacija bikini obmoèja je precej sporna. Resnica pa je, da bo iskanje dodatno, ne glede na to, ali se bomo odloèili za britje intimnega okolja ali ne.

Èe pa bo raziskava sama to storila, bo ostalo vse ostalo: najprej in vsak zdravnik nas bo prosil za pomembne informacije, kot so trenutek in dol¾ina osnovnega èasa in ali je oseba ¾e zaèela spolni odnos. Èe smo se prostovoljno javili, da dobimo recept za kontracepcijske materiale, nas bo zdravnik tudi vpra¹al o obèutkih, ki nas spremljajo v tem obdobju (mo¾na huda boleèina v trebuhu in celotna boleèina, o ¹tevilènosti krvavitve, za katero menimo, da bi bila koristen naèin uporabe kontracepcije.Nato gremo na pravilen pregled ali na priljubljeni stol, na katerem uporabljamo le¾eèi polo¾aj, pri èemer se noga postavi v profesionalne stremene. Pregled je sam po sebi neboleè, vendar pa lahko moèno prizadeti bolniki èutijo nekaj neugodja ali boleèine. Ne bojte se tega dejstva sporoèiti svojemu zdravniku.

Pomembno je, da jih vedno imate vsaj enkrat na leto z zaèetkom ginekolo¹kih pregledov. Prav tako ne pozabite obdr¾ati menstrualnega koledarja, ker so podatki o stopnji potrebni za normalno izvajanje ¹tudije.