Oprema restavracij

Direktiva ATEX, imenovana tudi nova direktiva o izstopu, je dejstvo, katerega glavni projekt je pribli¾evanje zakonodaje dr¾av èlanic Evropske unije v zvezi z za¹èitnimi sistemi in napravami, ki se sprejemajo na obmoèjih, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije metana ali prahu.

To naèelo v prvi vrsti opredeljuje osnovne varnostne zahteve, ¹iroka podroèja izdelkov in naèine prikazovanja soglasij k obièajnim varnostnim zahtevam.Kljuèno vlogo v direktivi imajo evropski standardi, ki podrobno opisujejo tehniène naèine dokazovanja sodelovanja z varnostnimi zahtevami. V skladu z nasveti se, èe je izdelek enak naèelu, ohrani njegova skladnost s strogimi varnostnimi zahtevami.Skupne zahteve za opremo in za¹èitne ukrepe, uvedene na potencialno eksplozivnih obmoèjih, najdete v Dodatku II Direktive. Govor je o splo¹nih zahtevah, izbiri materialov, razmi¹ljanju in obliki, mo¾nih virih v¾iga, gro¾njah zaradi zunanjih vplivov, zahtevam za varnostne naprave in integraciji zahtev, ki zagotavljajo varnost sistema.Proizvajalec mora skupaj z zahtevami zapomniti, da prepreèi nastanek eksplozivnega ozraèja z orodji in za¹èitnimi sistemi, da se prepreèi v¾ig eksplozivne atmosfere, prepreèi ali omeji eksplozijo.Oprema in za¹èitne metode bi morale obstajati samo zato, da bi ustrezno prepreèile mo¾nost eksplozije. Predvideti jih je treba s poznavanjem tehniènega znanja. Strani in komponente naprav morajo delovati stabilno in v skladu s podatki proizvajalca.Vsaka naprava, obrambni sistem in aparati morajo biti oznaèeni s CE.Materiali, uporabljeni za izdelavo naprav ali za¹èitnih sistemov, ne smejo biti vnetljivi. Med njimi in vsebino, ki bi lahko spro¾ila potencialno eksplozijo, ne sme biti nobenih reakcij.Naprave in za¹èitni sistemi ne morejo po¹kodovati ali po¹kodovati drugih. Zagotoviti morajo, da zaradi njihovega delovanja ne bo pri¹lo do previsoke temperature in sevanja. Ne morejo izvajati elektriènih nevarnosti, medtem ko ne morejo povzroèiti nevarnih situacij.