Opazovanje ivih celic z elektronskim mikroskopom

Trenutno je metalurgija stvar, ki se ne ukvarja le s procesi oblikovanja in oblikovanja plastike, temveè se osredotoèa tudi na prouèevanje struktur v makro-lestvici. Ta projekt ponavadi izvaja poskuse na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je nekaj, kar se je pojavilo pred nekaj sto leti. Vendar pa se v metalurgiji uporabljajo le relativno razliène vrste mikroskopov. V zadnjih fazah so med knjigami in¾enirskih ukrepov nenadomestljivi. Na tem podroèju so najbolj znani metalografski mikroskopi, ki se med drugim uporabljajo za iskanje kovinskih napak ali njihovih prebojev. Obstaja trenutna metoda slikanja, ki je premaknjena na neprozorne vzorce. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki imajo za posledico analizo strukture atomov in svetlobne mikroskope, ki se pojavljajo z manj¹o poveèavo. Opazovanja, opravljena z uporabo teh naprav, so zelo pomembna, saj lahko zaradi tega najdemo druge vrste mikrorazpok v materialu ali njihov zaèetek. Mo¾en je obstoj in izraèun prispevka faze ter doloèitev natanènih faz. Zahvaljujoè temu lahko ocenjujemo tudi ¹tevilo in naèin vkljuèevanja ter ¹tevilne druge pomembne elemente z metalur¹kega vidika. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja novonastalega materiala omogoèajo globoko opazovanje materialne strukture, zaradi èesar se lahko v perspektivi izognemo ¹tevilnim neza¾elenim neuspehom.

Uporaba metalografskih mikroskopov je zelo pomembna, saj lahko zaradi tega zlahka zaznamo materialne napake. Vendar pa je treba spomniti, da je ravnanje s to vrsto opreme zapleteno. Iz teh razlogov lahko izku¹nje izvajajo samo usposobljene osebe.