Odbitek davka na kolo

Konèno, ali ste zaèeli poslovati ali ¹iriti svoja obzorja z drugimi oddelki? Odlièno! Zdaj je pri¹lo do nakupa posnet checkout-a, in spra¹ujete se, èe lahko prevzamete kakr¹no koli povraèilo.Imam enostavno sporoèilo. Odbitek nakupnih stro¹kov iz blagajne je mo¾en le pri nakupu prve blagajne. Na drugo ali naslednjo blagajno ne morete raèunati na pomoè.

Pogoji za sprejem popustovMogoèe najprej o tem, kaj lahko kupite. In potem:- lahko od¹tejete DDV, uveden v vsoti blagajne,- izdatke za gotovino lahko od¹tejete od davèno priznanih stro¹kov,- lahko od¹tejete 90% neto cene naprave, vendar ne veè kot 700 PLNSli¹i se dobro? Za ustvarjanje tak¹nih bonusov morate izpolniti enega od pogojev. Tukaj so:- nakup in fiskalizacija blagajne morata potekati, preden se zaène obveznost registracije blagajne, \ t- v sedmih dneh od odobritve fiskalizacije mora vodja finanènega urada prijaviti kraj, kjer je blagajna name¹èena, \ t- izroèiti morate vodji va¹ega davènega urada - izjavo o vrednosti blagajn in mestu njihove uporabe. Izjava ¾eli biti napisana PREDEN se zaène zapis (ne prej kot prej,- opraviti je treba prvi in kontrolni pregled, \ t- mora plaèati v celoti za denar in raèun za zadnje plaèilo,- zaènite bele¾iti v zakonski naslov.Kaj pa uspeh, èe ste davèni zavezanec, ki dela z davkom opro¹èenim delom ali ste zavezani k evidentiranju prometa z blagajnami? Lahko dobite nadomestilo namesto odbitka.Morate:- zaènite s snemanjem najpozneje na pravi datum- predlo¾ijo zgoraj navedeno izjavo o vrednosti blagajn in mestu uporabe,- podati izjavo o lokaciji namestitve blagajne,- plaèati celotno blagajno.

oblikovanjeUporabiti morate:- ime, ime in ime davènega zavezanca,- podatki o naslovu,- davèna ¹tevilka,- v uspeh davkoplaèevalcev, ki opravljajo storitve glavnega in tovornega prevoza z osebnim in prtlja¾nim taksijem, - z licenèno ¹tevilko za opravljanje cestnega prevoza s taksijem in z registrsko in stransko ¹tevilko taksija, v katerem je name¹èena registracijska blagajna.Povraèilo traja do 25 dni od trenutka, ko je davèni zavezanec izdal prijavo.Vraèilo za odbitek stro¹kov nakupa iz blagajne se izvede, èe v sezoni 3 let od datuma evidentiranja:- prenehate uporabljati blagajno, v zadnji, ko konèate dejavnost,- likvidacija bo odprta,- objavljen bo steèaj,- prodaja podjetja ali hi¹e, in ¹tudent ne bo izpolnil transakcije na znesek.