Noseenosti in delovnega zakonika 2015

Pri uèenju doloèb delovnega zakonika je delodajalec prisiljen zagotavljati trdne in higienske delovne pogoje, vse jedi in organizacije pa morajo biti sposobne potrditi ali oznaèiti skladnost CE.

Certifikacija ali ocena skladnosti izdelka je sistematièen mehanizem za preuèevanje obdobja, v katerem doloèen proizvod izpolnjuje doloèene zahteve (oboje je varnostna zahteva. Certifikacija strojev je malo vidik. Oblikovalec ga lahko izdela v obdobju naèrtovanja ali proizvajalec v obdobju proizvodnje. Potrdilo lahko opravi prejemnik blaga ali oseba, ki je brez oblikovalca, proizvajalca ali prejemnika izdelkov.Pravno je bil certifikat za stroje uveden z Direktivo 2006/42 / ES z dne 17. maja 2006 v smislu strojev. Pravnemu sistemu na Poljskem je bil uveden z odlokom ministra za gospodarstvo z dne 21. oktobra 2008, ki je v bistvu zahteval stroje (Zakonodaja ¹t. 199, toèka 1228, ki je 29. decembra 2009 vstopil v stanovanje.Certifikacija stroja velja za sam stroj, zamenljivo opremo, varnostne komponente, dvi¾ne pripomoèke, verige, vrvi in pasove.Merila za certificiranje strojev za celotno Evropsko unijo so vkljuèena v Prilogo I k Informaciji 2006/42 / ES z naslovom: Bistvene zahteve zaupanja in zdravja za naèrtovanje in ustvarjanje strojev.Poleg tega direktiva uvaja delitev strojev na posebej velike in dodatne.Certificiranje organizacij in naprav, za katere je znaèilno veliko tveganje, povezano z njihovim delovanjem in uporabo, se ¾e izvaja na ravni projektiranja. Nova orodja in organizacije so predmet certifikacije v okviru notranjega nadzora proizvodnje.Skratka, vse naprave in ustanove, ki lahko na kakr¹en koli naèin povzroèijo kakr¹no koli nevarnost za ¾ivljenje ali zdravje ljudi, so prav tako predmet certificiranja, to je ugotavljanje skladnosti.