Ni trenutnih rib

Zelo pogosto, ko greste v drugo vrsto nakupovalnih centrov, je to najprej tisto, kar ¾elite kupiti. Vendar se lahko zgodi, da bodo naèrti onemogoèeni zaradi nenadnega pomanjkanja elektriène energije. V obdobju, ko se bo celotna trgovina nenadoma potopila v temo, ne pa, da v njem ne bo nobenega zasilnega napajanja. Neverjetno, nikoli ni mogoèe predvideti, kdaj lahko pride do te oblike. Pogosto lahko razsvetljava popolnoma neprièakovano propade in pomembno je, da lahko ljudje, ki se odloèijo v objektu, takoj, ko pridejo ven.

Nato je edinstvena, èe se upo¹teva, da je v novih nakupovalnih centrih in nakupovalnih centrih vse gradivo pogojeno z vnosom zadnjega vira energije. Tak¹ni cilji so vèasih aktivni do pozne noèi, in ko se elektrièna energija izteèe kmalu po temi, tako njeno ravnanje ne bo opazilo oblike. V okusu nenadnega potopitve v temo lahko mo¹ki povzroèijo paniko in srednja èustva pri mo¹kih. Pomembno je, da je v vsakem objektu najti svetilke za zasilno razsvetljavo, ko je tudi ista zasilna razsvetljava.

Vendar se ugotavlja, da bo prisotnost tak¹ne svetlobe neizogibna v veliko veèjih situacijah. Tukaj govorim o podatkih o po¾aru na tleh objekta. Da bi lahko izstopili iz hi¹e, mora tak¹na zasilna razsvetljava v vsakem trenutku delovati dobro in pripravljena biti vkljuèena. Z zadnjimi mnenji, da je v razliènih predmetih mogoèe najti vnetljive materiale, je izredno pomembno, da tak¹na razsvetljava vodi èim hitreje do evakuacijskih izhodov.

Zahvaljujoè temu bodo vsi, ki so se zbrali v nakupovalnem sredi¹èu ali v novem objektu, lahko zapustili zasedene prostore za eno uro, da ne bo nihèe po¹kodovan. Potem bo to ¹e posebej mogoèe, ko se skupaj z konstrukcijo zasilne razsvetljave pojavijo piktogrami, ki ka¾ejo, v katero smer se morate usmeriti proti zunanjosti.