Nevarnost eksplozije prahu

Naprave, name¹èene za poklicno pot v eksplozijsko ogro¾enem obmoèju, morajo doseèi najvi¹je varnostne vrednosti. ATEX direktiva Evropske unije (Atmosphères Explosibles - opredeljuje bistvene zahteve, ki jih morajo izvajati vsi proizvodi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah.

Denta Seal

Obstaja veliko standardov, povezanih z zadnjim pravilom, ki vam daje posebne zahteve, ko gre za doloèene izdelke. Po drugi strani lahko za pogoje, ki niso zajeti v direktivi ali standardih, veljajo notranji predpisi, potrebni v doloèenih dr¾avah èlanicah. Ti predpisi ne morejo biti v nasprotju z informacijami, poleg tega ne morejo poveèati njegovih zahtev. Ker ATEX direktiva 94/9 / EC zahteva CE oznako. Proizvod "ATEX", ki je bil oznaèen z znakom Ex, je proizvajalec vnaprej oznaèil s CE oznako, postopek ugotavljanja skladnosti pa je treba opraviti z obièajno udele¾bo izbrane prigla¹ene osebe.V zaèetku 20. stoletja, tako kot v rudnikih premoga, ni bilo pomembnega pomena uporaba ustreznih strojnih olj, nato pa je bilo veliko po¾arov in eksplozij, ki so bile osredotoèene na gorljiva olja in metan. Ker je potreba mati izumov, so po ¹tevilnih primerih uporabili nove stranke, olja in vodna olja, ki niso poveèali uèinka eksplozije metana. V nadaljnjem vidiku razvoja rudnikov so bile uporabljene prezraèevalne naprave, alarmi in metanski filtri. Izbrani zgodovinski primer je pijaèa s ¹tevilnimi potrditvami, da je sklicevanje na velike standarde, ki se nana¹ajo na izdelke v bli¾ini nevarnosti eksplozije, primarna odgovornost vsakega lastnika in zaposlenega. Obravnava tega cilja povzroèa obe podobi v ljudeh in materialu.ATEKS, kot navaja njena opredelitev, ni izum Evropske unije, ampak vektor sprememb, ki naj bi odpravil gro¾nje zaradi njihovega videza. Uporaba splo¹no sprejetih varnostnih standardov je splo¹no naèelo ohranjanja bitja. Èeprav se zdi, da so nesreèe redke, so glavni razlogi vedno ¾elja po hitrem dokonèanju dela, ne dr¾anju pravil itd.Usmeritev v naèelo ATEX in z njo povezane vrednosti je glavna zahteva za proizvodni in rudarski sektor ter storitve, povezane z eksplozijsko ogro¾enim obmoèjem (vkljuèno z distribucijo goriva itd. Ne pozabite! Ne zaènite uporabljati izdelkov z dobrimi kolièinami, temveè razmislite o posledicah svojih odloèitev!