Nevarnost eksplozije plina

Na mestih, kjer obstaja nevarnost eksplozije plinov, meglic ali vnetljivih hlapov, moramo uporabiti ventilatorje, ki so za¹èiteni pred eksplozijami, katerih kakovost potrjuje ne le ugled proizvajalca, temveè tudi oznaka "EX". Ta simbol pomeni vrsto eksplozijske za¹èite protieksplozijsko. Kro¾nik s tako oznako izpolnjuje vse predpise direktive ATEX, vendar je danes privolitev s pravili, ki jih vsebuje, zahteva za proizvajalce te vrste opreme. Po drugi strani pa je oblikovalec sesalne naprave dol¾an oznaèiti eksplozijsko nevarno obmoèje in izbrati opremo, ki je primerna za sobo, tako v smislu aktivnosti kot kolièine.

Vsak obrat, brez kakr¹negakoli razloga za izvedbo kampanje, naj bo opremljen ne v najprimernej¹em stanju naprave, ki je potrebna za pogostej¹e delo, temveè tudi ustrezno izbrane ekstrakcijske naprave, ki bodo zagotavljale varnost in zdravje zaposlenih. Industrijski ventilatorji so bili zasnovani za ta model stavbe, ki ga odlikuje visoka kakovost in trajnost elementov, ki se uporabljajo v njih.

Od univerzalnih industrijskih ventilatorjev, radialnih ventilatorjev in strojev za posebne namene lahko najdemo razliène vrste, v zadnjih primerih pa tudi za vgradnjo v kuhinjske nape in novo vrsto opreme, oznaèeno s simbolom EX za stavbe, kjer obstaja nevarnost onesna¾enja zraka s plini. vnetljiv. Poleg sedanjega predloga so na voljo tudi mobilni ekstraktorji prahu in vakuumske postaje.

Druga vrsta so aksialni stenski in vodni ventilatorji, kot tudi modeli, ki so namenjeni za vgradnjo na streho stavbe. Za stroje je znaèilna izrazito visoka uèinkovitost in kakovost sestavnih delov, ki se uporabljajo pri njihovi izvedbi.

Veèji sistemi izmenjave zraka v komercialnih, industrijskih, storitvenih, gastronomskih in tujih temah sestavljajo delovanje prezraèevalnih enot, prilagojenih, med drugim, tudi vla¾nost in stanje onesna¾enosti zraka iz prostorov.