Moulinex me 415 mlin za meso

Wilk je pripomoèek za bru¹enje vseh izdelkov, kot so meso, slanina ali kruh, namenjen burgerjem, mesnim kroglicam in klobasam. Njegova oblika je podobna tradicionalni mlinèek za meso, ki ga vsaka gospa uporablja v neposredni kuhinji. Stroj za volkove ima premiène delovne dele, zato mora biti oseba, ki jo daje, posebna gro¾nja za to. Treba je prilagoditi zdravstvenim in varnostnim predpisom, da se prepreèi, da bi ta oprema postala nesreèna nesreèa.

Èe ¾elite uporabiti ta stroj v & nbsp; prostorih, morate najprej in najveè 18 let in dokonèati poklicno ¹olo v doloèeni veji ali druge kvalifikacije za dokonèanje poklica. Prav tako mora biti dobro zdravje in trenutna knjiga o sanepidu. Zdravnik se bo odloèil, na kaj naj se sklicuje. Za delovanje naprave je treba nositi dobro za¹èitno obleko, vendar se je treba spomniti, èe ni bila sestavljena iz posameznih elementov, kot so majhni konèni rokavi, kravate. Ne bi smeli nositi nakita, pokrivala, ¾enske bi se morale izogibati dostopu do velikih, lakiranih nohtov.Da bi lahko uporabljali stroj, najprej pripravite pomo¾no napravo za shranjevanje materialov, nato pozorno preberite dokumentacijo o izvajanju in informacije o delovanju opreme. ®enska naj nato naèrtuje vrstni red izvedbe delovnih podatkov in izkusi tehnièno stanje orodja in osvetlitev polo¾aja, zlasti stanje elektriène napeljave.Danes so volkovi obvezni v vseh restavracijah, supermarketih in hi¹ah za mno¾ièno prehrano. ©iroka paleta izdelkov in ugodne cene nam omogoèajo, da prosimo za nekaj. Polonizirano podjetje je gastronomski rezalec.Razmisliti bi morali o skrbi za èistost volka. Govorimo o stalnem èi¹èenju opreme (vsakiè po konèanem delu in naèinu servisiranja. Deluje predvsem za varnost pri delu. No¾e je treba sistematièno nadzorovati, ki jih je treba nabriti in po potrebi zamenjati. Vse to bo prispevalo k uèinkovitej¹emu in obèutljivej¹emu delu.