Modna revija v bydgoszczu

Prej¹njo soboto smo videli predstavitev najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil ogromno gledalcev, ki so naèrtovali, da preverijo, kaj so oblikovalci pripravili za sezono zdru¾itve. Med publiko smo lahko videli celo nekaj znanih osebnosti, novinarje in politike.Dobro oblikovana predstava je vladala v najmanj¹em elementu in polnost je postala neovirana. Ob zdravljenju smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihovo izvedbo so bile uporabljene popolnoma naravne in zraène tkanine z intenzivnimi barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹e novinarje so najbolj zanimale zraène, barvite maksi suknje, narejene v kvaèkanju. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke, pa tudi bluza z nakitom in vezenim bikinijem. Za lahka oblaèila so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape s pomembnimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in originalnimi cvetovi.Po predstavi je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane posebej za sodobne razmere. Obleka je bila dana osebi, ki je èakala, da ostane anonimna. Poleg tega je bilo prodanih ¹e veè oblaèil iz najbolj oddaljene zbirke. Prihodki iz zadnje dra¾be bodo prejeli dru¾inski dom. Poudariti je treba, da podjetje pripravljeno podpira razliène koristne in obèutljive ukrepe. Njeni lastniki so veèkrat vrnili svoje rezultate na dra¾bo, in ko je bil predmet dra¾be, je bil celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija na voljo v trgovinah ¾e na zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da bo blagovna znamka vzpostavila spletno trgovino, v kateri bodo priljubljene zbirke, ki niso v stacionarnih trgovinah.Va¹e podjetje za oblaèila ima nekaj najni¾jih proizvajalcev oblaèil na tem obmoèju. V nekaterih regijah je veè tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, vkljuèno z mnogimi vrhunskimi krojaèi, krojaèi in arhitekti. Vedno znova blagovna znamka ustvarja zbirke v sodelovanju z vodilnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke u¾ivajo zelo veliko priznanje, da so ¹e pred zaèetkom trgovine pripravljene v drugi vrsti iz drugega jutra. Te zbirke potekajo isti dan.Èlanki teh podjetij iz mnogih let pridobivajo ¹iroko priznanje med potro¹niki, tudi za ta namen in v tujini. Ko pi¹e o njej, ne prihaja, da ne omenja ¹tevilnih nagrad, ki jih je dosegla in ki preverjajo, da so rezultati najvi¹je kakovosti.

https://jinx-formula.eu/si/

Oglejte si lastno trgovino: Enkratna oblaèila za ¾ivilsko industrijo