Modna revija kielce

V soboto je pripravljen prikaz najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci naredili za zvezo. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je bila v najmlaj¹em elementu in vse je bilo narejeno brez ovir. V sistemu lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Njihova vrednost je temeljila na popolnoma odprtih in dobrih tkaninah z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹i novinarji so bili sestavljeni iz najbolj zraènih, barvitih maksi kril v kvaèkanih èetrtinah. Njihovo spo¹tovanje so izzvali tudi èipke, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci namenjeni ¾enskam, med drugim pletene kape s polnim robom, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroène obleke za trenutni boj. Obleka je bila plaèana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo tudi na dra¾bi prodanih veè oblaèil iz najsodobnej¹e kolekcije. Dohodek od te prodaje bo naveden v bli¾nji siroti¹nici. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène koristne in velike akcije. Njen delodajalec je veèkrat oddajal na¹e izdelke na dra¾be, in ko je bil predmet dra¾be celo obisk doloèene tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da se bo moderna kolekcija danes v zaèetku maja pridru¾ila revijam. Poleg tega je napovedal, da podjetje naèrtuje odprtje raèunalni¹kega poslovanja, v katerem bodo na voljo zbirke, razen v stacionarnih podjetjih.Poljska oblaèilna znamka je osamljena ena najveèjih proizvajalcev oblaèil na svetu. V svetu je nekaj tovarn. V njem je zaposlenih veè tisoè ljudi, predvsem pa najbolj¹i krojaèi, krojaèi in oblikovalci. Vsako obdobje je ta vrednost zapisana v zbirkah v sodelovanju s pomembnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so tako priljubljene, da se tisti, ki so zjutraj ¾e pripravljeni na trgovino, vedno pred zaèetkom trgovine nadome¹èajo v dolge èakalne vrste. Te zbirke gredo isti dan.Izdelki sedanjega podjetja iz veè let so zelo pomembni za stranke, tudi v kotu in v tujini. Pi¹e o njej, ne pade dol, da ne omenjam moè zadovoljstva, ki jo je prejela, in katere izmed njih so, da so izdelki najbolj¹e kakovosti.

Oglejte si lastno trgovino: Enkratno oblaèilo Poznan