Krmno zelje

Samo ustvarjanje spletne strani ni vroèe in poleg dela programerja potrebujete le pripravo majhne kolièine vsebine. V nasprotnem primeru bi bila situacija, èe bi ¹li na storitev, ki bi morala biti nedvoumna za uporabnike, ki govorijo razliène jezike.

V takem uspehu ni dovolj, da bo internetni del uporaben v polj¹èini ali angle¹èini. Zato je ¹e vedno potrebno uresnièiti eno od re¹itev, saj nekdo resnièno skrbi za obliko in udobno raven predstavljene vsebine, nekateri pa bi jo morali takoj zavrniti. Tak¹ne re¹itve bi vsekakor morale vkljuèevati samodejno prevajanje spletnih strani, ker je te¾ko prièakovati, da bo del, ki bo preveden s posebej napisanim scenarijem, seveda izvr¹en, ¹e posebej, èe se na njem pojavijo zapleteni stavki. Potem je edina sprejemljiva re¹itev, da dobite od storitev tolmaèa, ki se vrti okoli teme. Na sreèo, najti nekoga, ki je specializiran za pomen celotnih spletnih strani, danes ne bi smel biti zapleten, saj se mnogi taki strokovnjaki izra¾ajo na internetu.

Koliko stane spletni prevod?

Ustvarjanje dobrega spletnega prevajanja ne zahteva bogate nalo¾be, saj je vse odvisno od vsebine besedil. Znano je, da bo za prevajanje preprostih besedil potrebno plaèati manj, ne pa za bolj zapletene in te¾ke èlanke. Èe uporabljate obse¾no spletno mesto ali spletno mesto, na katerem se pojavljajo redna nova pravila, je najbolj ugodna izbira nakup naroènine za tolmaèa. Nato so cene posameznih artiklov ¹e ni¾je.

Èe se vrnemo k prevajanju èlankov s spletnega dela, pa ne smemo preveè pritisniti na skoraj dokonèanje storitve, ker obstaja nevarnost, da bo besedilo dobilo zelo slabo kakovost. Bolje je poèakati in dati prevajalcu èas, da razi¹èe pomen prevedenega gradiva.