Kolposkopija le i

http://catonium.pl/sihealthymode/flexa-plus-new-zdravilo-za-skupne-bolezni/

Kolposkop je ime optiène naprave, uporabljene med kolposkopskim pregledom, ki je sestavljena iz opazovanja povr¹ine materniènega vratu, spodnjega dela kanala in vagine ter vulve. Na ¾alost, kolposkopija je bila v zadnjem stoletju obièajno podcenjena in uporabljena kot te¾ka in te¾ka ¹tudija, vendar nepristranska. Danes pa lahko opazimo korenito spremembo stali¹èa glede kolposkopskega pregleda, katerega pomembnost se je poveèala zaradi mo¾nosti brez primere poveèanja diagnostike patologije materniènega vratu.Kolposkopija je omogoèila takoj¹njo identifikacijo ginekolo¹kih anomalij in sprejemanje pravilnih odloèitev glede zdravljenja. Kolposkopija omogoèa identifikacijo predkliniènih oblik raka materniènega vratu, ¹tudija na tej stopnji pa pomeni popolno ozdravitev raka. Ko je ¾e reèeno, profesionalni kolposkop pomaga ne le pri pasivnem opazovanju, temveè tudi pri diagnostiki materniènega vratu za domnevne neoplastiène spremembe. Kolposkopska preiskava omogoèa natanèno prepoznavanje resnosti erozije in oceno, ali gre skozi spremembo, ki je dejansko nevarna za ¾ensko zdravje.Zdravnik specialist, ki uporablja kolposkop, lahko opravi tudi vulvoskopijo, tj. Vizualni pregled zunanjih spolnih organov. Inovativna metoda, ki je bila obdelana v kolposkopih, je praktièno odpravila problem neugodja pri bolnikih, ki so bili pod kolposkopijo. Sofisticirana elektronika, ki se uporablja v trenutnih optiènih orodjih in odjemnikih toka, ki omogoèajo specifièno veèplastno gibanje, so omogoèili, da so kolposkopske raziskave lahke in velike, kar odpravlja vse prej¹nje neprijetnosti. Poleg tega je mogoèe veèino dana¹njih kolposkopov urediti za digitalne namene, kar vodi do razliènih vpra¹anj ali uporabe digitalnega arhiviranja na elektronskih medijih.