Jota fiskalna blagajna

https://ecuproduct.com/si/nonacne-naravno-orozje-za-boj-proti-aknam/

Obveznosti, ki pridejo do imetnikov blagajn, ne vkljuèujejo le dela, povezane z njihovim nakupom in fiskalizacijo. Ravno nasprotno, nana¹ajo se predvsem na poznej¹e obdobje, v katerem imamo podatke o blagajni. Kaj se torej dr¾i zaprtih dol¾nosti?

Kaj za nas pomeni davèna obveznost glede posedovanja blagajn?

1. Prejemki, potrdila.

Pomembno vpra¹anje je prejem prejemkov. Verjetno ste ¾e sli¹ali za dejanja, da bi stranke od prodajalcev dobile raèune. Kak¹no tak¹no delo? Potrdilo je simbol, da je bil davek davènemu uradu nakazan na raèunu trgovca. Noben prejem ni povezan z dejstvom, da ta davek ni bil vkljuèen. Potem moramo vzeti zdravilo z zgledom davène in konkurenène nepo¹tenosti.

2. Dnevno fiskalno poroèilo.

Dnevno fiskalno poroèilo je nova obveznost za podjetnika. Po zakljuèku vsakega dneva (vendar tudi pred zaèetkom trgovanja naslednji dan je podjetnik prisiljen izdelati poroèilo. V njej bo doloèena vrednost davka, ki ga mora podjetnik plaèati davènemu uradu, ki je primeren za na¹ sede¾. Enostavno? Ne pozabite, da se to poroèilo ogla¹uje v primeru davènega nadzora.

3. Meseèno fiskalno poroèilo.

Tudi kadar je v primeru dnevnega poroèila potrebno pripraviti analogno meseèno poroèilo. Bistvo je, da se upo¹teva vrednost celotnega davka, ki ga moramo dati za ves mesec. Kako naj pripravimo to poroèilo? Pod tem razlogom je stvar sorazmerno preprosta. Meseèno fiskalno poroèilo mora biti pripravljeno do prej¹njega dne v mesecu, v katerem deluje.

4. Blagajna.

Nepremiènina iz fiskalne blagajne je ¹e vedno ustvarjena z obveznostjo vpisa v knjigo blagajne. Pomembno je, da se ti vnosi, ko in vse knjige shranjujejo v okolju, ki je v neposredni bli¾ini blagajn. Seveda bodo ti vpisi zahtevani med izvajanjem davène kontrole, ki jo bo pri podjetniku opravil davèni urad.

Povzetek: & nbsp; blagajne & nbsp; imajo veliko odgovornosti. Vendar pa, ko jih porabimo, imamo zagotovilo, da bomo pravno sodelovali pri vsotah. To lahko zlahka doka¾emo pri izvajanju razliènih davènih kontrol, ki jih izvaja davèni urad.