Interni program revije

Trgovinski program symfonia je na voljo za prodajo. Najpogosteje se uporablja v ¹ibkih in srednje velikih podjetjih. Program je sprejet in popoln popis. Omogoèa izdajanje dokumentov: prodaja, inventar, nakup in plaèilo. Program je povezan s tiskalniki, blagajnami in èrtnimi kodami.

Najpomembnej¹e znaèilnosti programaProgram je razdeljen v dve skupini: prodaja (brez skladi¹ène storitve, prodaja s skladi¹èem (skladi¹èe. Programska oprema podpira gotovinska in negotovinska plaèila in ¹e vedno sodeluje z bankami. Symfonia trade se uporablja v novih vrstah komercialnih in storitvenih podjetij. Programska oprema bo kupila za uporabo grafiènih postavitev. Zahvaljujoè naèrtu lahko opazimo vrsto in datum plaèila, prodajno ceno, znesek popusta, znesek posojila. Symfonia handel nudi popolno storitev za komercialne, skladi¹ène in gotovinske dokumente. Program sodeluje s programom Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ. Po njegovem mnenju so lahko poroèila, periodiène izjave, nadzor prometa in zaostanki pri dostavi.

Program vam bo omogoèil spretno izvedbo inventarja. Odgovorna je tudi funkcija pospe¹enega prikazovanja besedil in sorodnih dokumentov. Programska oprema omogoèa delo z bazo podatkov izvajalcev. Zaposleni je prilo¾nost upravljati in urejati podatkovno bazo izvajalcev. Stranke lahko i¹èete, med drugim s po¹tno ¹tevilko, imenom podjetja. Aplikacija podpira ¹tevilne revije. Symfonia ima preprost vmesnik (izgleda lepo in je enostaven za uporabo. Zahvaljujoè temu ukrepu je sistem nasilen in zanesljiv. Trgovinski program Symfonia verjetno ¾ivi v korporacijah, ki nimajo sodobne raèunalni¹ke opreme. Velika prednost trgovinskega programa symfonia je uèenje sistema. Program ne zahteva posebnih vaj in teèajev.