In vitro imsi forum

http://si.healthymode.eu/green-barley-plus-tablete-za-hujsanje-z-izvleckom-zelenega-jecmena/

In vitro oploditev vkljuèuje kombinacijo jajène celice in sperme zunaj ¾enskega telesa. Za in vitro terapijo se lahko poroèijo pari, ki so poroèeni ali pre¾ivijo èas v neformalnih klubih.Indikacije za in vitro so:1. zmanj¹ani parametri sperme (ne glede na osnovo,2. nezmo¾nost indukcije ovulacije,3. obstrukcija jajcevodov,4. endometrioza,5. neuspeh z novimi metodami asistirane reprodukcije, \ t6. nezmo¾nost doloèanja vzrokov neplodnosti.In vitro klinika na Poljskem je najèistej¹a klinika za neplodnost na Poljskem.Potek zdravljenja je razdeljen na veè stopenj.Prvi obisk je obvezen za oba partnerja, potrebna je popolna medicinska dokumentacija o zdravljenju neplodnosti. Pri takem obisku se opravi zdravni¹ki pregled in pregled ¾ensk. Èlovek dobi napotitev za obèutljiva vpra¹anja.Na drugem obisku zdravnik izbere tehniko in vitro oploditve na platformi rezultatov raziskav. Èe je to potrebno, naroèi nadaljnje podrobne raziskave.Pri ¹e veèji veèini mora ¾enska opraviti hormonsko stimulacijo. Namen tega je poveèati ¹tevilo zrelih jajènih celic. Zdravnik naroèi ultrazvok in teste, na platformi teh izdelkov pa doloèa datum zbiranja jajènih celic za in vitro oploditev.V doloèenem èasu pacient komunicira s kliniko zaradi pomanjkanja. Vèasih se pojavi pod anestezijo. Partner poroèa tudi kliniki v projektu postavitve semena na posebej pripravljeno mesto v kliniki.V laboratoriju je dodanih ¹est vseh zbranih jajènih celic s spermo. Tako so zarodki ustvarjeni na sodoben naèin.Oplodne jajène celice se vstavijo v inkubator, kjer je treba prena¹ati dobre pogoje.Za oploditev je 1 ali 2 zarodka, ki se dajo v maternièno votlino, da lahko tam gnezim.Bolnik po oploditvi mora ¾iveti mirno. Obstaja tudi spolna abstinenca, dokler se ne opravijo testi noseènosti. Po 12 dneh se bolnik obrne na kliniko v naèrtu ¹tudije za doloèitev ravni HCG, ki potrjuje noseènost.