Identifikacijo nevarnosti na izbranem delovnem mestu

Inovativna industrija uporablja veè deset tisoè vnetljivih in hitrih snovi. Parametri plinov in tekoèin v mnogih dejstvih so dobro znani in dokumentirani. Zato je identifikacija nevarnosti, ki nastanejo zaradi njihove prisotnosti v proizvodnem procesu, dokaj preprosta. Polo¾aj postane bolj zapleten v primeru premikanja, skladi¹èenja ali predelave razsutega materiala. V mnogih primerih so na videz ne¹kodljive snovi, kot so moka, les, sladkor, kakav, aluminij ali dokument na prahu, velika nevarnost eksplozije.

Industrijske instalacije centralnega sesanja se priporoèajo za obdelavo usedlinskega prahu s parketov, ravnih povr¹in in konstrukcije opreme in dvoran. Obravnava toèko ohranjanja èistega v ozadju dela, ta pa ¹èiti delovne ljudi in stroje in pripomoèke pred negativnim vplivom prahu, vkljuèno z gro¾njo sekundarnih eksplozij. Vsako podjetje, ki upravlja industrijske obrate, mora vgraditi v skladu z veljavnimi standardi, doloèenimi v direktivi na napravi.

Pomembna naloga, ki je osrednje sesanje:- varovanje zdravja in obstoj ¾ensk, ki zaslu¾ijo v stanovanju proti unièujoèim uèinkom prahu.- varovanje organizacije in orodij pred okvarami na koncu motenj prahu, \ t- za¹èito konstrukcije ¾ensk, ki pi¹ejo svoje dejavnosti proti uèinkom nenadzorovanega izbruha cvetnega prahu.

Nevarnost nevarnosti eksplozijeV primeru vnetljivih ali eksplozivnih snovi, plinov, prahu, tekoèih hlapov ali hibridnih me¹anic, kot pri vakuumiranju, obstaja veliko tveganje nenadzorovane eksplozije. Dogodek lahko po¹koduje enoto za zbiranje prahu in celotno enoto. Po statistiènih podatkih so filtracijske enote in cikloni primerni za zdru¾evanje naprav z velikim tveganjem eksplozije.

Centralno sesanje in eksplozivna varnostKot je navedeno zgoraj, so glavne naloge centralnega sesalnega sistema zmanj¹anje tveganja sekundarne eksplozije z odpravo ti ostanki prahu. Ta re¹itev na eni strani poveèa eksplozivnost in po¾arno varnost enote, po drugi strani pa omogoèa zmanj¹anje stro¹kov, povezanih z usklajevanjem procesne instalacije z zahtevami ATEX direktive. Upo¹tevati je treba le to, da je pri uspehu vnetljivih in eksplozivnih prahov vgradnja centralnega sesanja v skladu z zahtevami ATEX direktive.