Gozdni po ari 2015

Sodobne ATEX instalacijeOpra¹evanje zraka s prahom (veèinoma lesnega izvora, barvami v prahu ali finim premogom je lahko nevarno v proizvodih, predvsem zaradi izjemno visoke nevarnosti eksplozije. Po raziskavah je najpogostej¹i vzrok eksplozije le intenzivna pozornost majhnih pelodnih zrn. Vir v¾iga cvetnega prahu je verjetno ne le odprt ogenj, ampak tudi majhna elektrièna iskra, mehanska iskra ali elektrostatièni tokovi. Za za¹èito pred eksplozijo uporabite moderne ATEX naprave. Za poroko na njenem trgu ¹e vedno obstajajo dobro usposobljena podjetja, ki vodijo kakovostne in¹talacije po zelo povpreèni ceni.

Sistemi za varno prezraèevanje in odstranjevanje prahuZa stare in zelo uporabne naprave za odsesavanje in prezraèevanje uporabite posebno sesalno, lokalno izpu¹no cev (veliko v vlogi samonosilnih rokavov in nape, ki se nahajajo, kot na mestu izpusta kakr¹nega koli onesna¾enja. Ne pozabite tudi, da je treba zagotoviti, da se vsi pra¹ni grozdi v vsakem trenutku temeljito odstranijo, tako da prahu ni veè mogoèe prepreèiti. Pomembno vlogo igra tudi sistematièno praznjenje posod za prah. V primerih, ko se prah zbira na tleh dvorane, je vredno uporabiti posebne industrijske sesalce. Profesionalne ATEX naprave morajo biti ustrezno ozemljene in, kar je najpomembnej¹e, ne morejo kopièiti elektrostatiènih nabojev, ki jih lahko dobijo za ustvarjanje iskre. Odvodni kanali morajo biti nujno iz jekla z debelino stene od 2 do 3 mm.

Profesionalni ventilatorji in filtriV sodobnih prezraèevalnih sistemih in sistemih za odstranjevanje prahu, ki jim grozi eksplozija, je vredno uporabljati ventilatorje in filtre z ustrezno za¹èito pred eksplozijami skupaj z razliènimi direktivami ATEX. Eksplozijski filtri morajo biti posebni eksplozijski paneli. Glede na njihove potrebe so lahko enkratne ali veèkratne uporabe. Pod vplivom eksplozivnega finega ATEX se membrana hitro razpoèi in vse eksplozivne pline sprosti neposredno v ozraèje, zaradi èesar se filtri ne po¹kodujejo. Naprave, pri katerih obstaja nevarnost eksplozije, bi morale biti zasnovane in opremljene s profesionalnim sistemom za ga¹enje isker in dana¹njimi sistemi za ga¹enje po¾ara v sami instalaciji. Na polnih prezraèevalnih kanalih, ki se dovajajo filtru, je treba dati povratne lopute, ki popolnoma prepreèujejo prenos plamena v notranjosti naprav zaradi eksplozije nevarnega prahu v filtrih.

Zmanj¹evanje eksplozijeSodobni sistemi za prepreèevanje eksplozije so trenutno najuèinkovitej¹i in redno uporabljani naèini za¹èite razliènih naprav pred uèinki eksplozije. Sistemi za prepreèevanje eksplozije se obièajno izdelujejo iz posebnega HRD cilindra, infrardeèih senzorjev in tlaka ter strokovnega nadzornega centra. Glavna naloga sistema je, da takoj prizna eksplozijo v prvi fazi. Nato se vbrizga posebno sredstvo za du¹enje, katerega naloga je zmanj¹ati nevarno eksplozijo. Sodobne ATEX naprave se predstavijo z zelo kratkim odzivnim èasom. Od zaznavanja nevarnosti eksplozije lahko preide le tisoèinko sekunde na celotno zatiranje.