Gastronomijo s prikolico

Izraz "coaching", ki izhaja iz angle¹kega jezika (tj. Coaching, je ime interaktivnega procesa usposabljanja, ki se konèa z uporabo tehnik, povezanih s psiholo¹kimi ¹olami. Obstaja trenutna vrsta usposabljanja zaposlenih, ki raèunajo na proces odloèanja, da se odzovejo na njihove poklicne zadeve, ki drugim ljudem ali uradom pomaga, da rastejo hitreje in omogoèajo podjetju, da se izbolj¹a. na primer v zvezi z njihovim poslovanjem, razvojem kariere in razpravo o vpra¹anjih, povezanih z medosebnimi odnosi z drugimi ljudmi.

Profesionalni coaching omogoèa strankam, da sprejemajo bolj¹e odloèitve, bolje izkoristijo svoje prave predispozicije, opredelijo svoje dol¾nosti in se osredotoèijo na optimizacijo dejavnosti, ki so namenjene njihovemu oddajanju. Coaching je proces samoupravljanja, katerega najpomembnej¹i cilj je izbolj¹ati samozavest stranke in pokazati podporo avtonomnemu opravljanju naèrtovanih vlakov, ki temeljijo na lastnih pogledih in intelektualnih virih. Druge pomembne funkcije v vajah za zaposlene v obliki coachinga so:

in¹truiranje je popolnoma prostovoljno;trener nima pravice, da bi doloèil katerokoli direktivo za stranko;ne uèi ljudi, ampak jih varuje v procesu priprave;ustvarjen je na podlagi vpra¹anj in spodbuja razmi¹ljanje;obstajati mora ozraèje spo¹tovanja in sprejemanja stali¹è stranke;projekt naj bi prinesel konkretne spremembe.