Fiskalne blagajne

Storitev blagajn ni nujno potrebna le pri izpadu opreme, temveè tudi med obveznim pregledom blagajne in tako med sezono, ko ustvarjamo in zapiramo poslovanje. Skupaj s predpostavko, da je edina oseba, ki bi jo v primeru okvare blagajne morda ¾elela popraviti, zaposleni v enoti storitve, ki temelji na ustreznih pooblastilih. Zelo pogosto pridobitev pravic poteka na naslednji naèin:

dovoljenja:- podjetje, ki servisira, zaprosi prodajalca blagajne z mo¾nostjo zaèetka pomoèi in sklepanja koncesijske pogodbe, \ t- po pridobitvi soglasja po¹ilja dva gosta za certifikacijsko usposabljanje, ki je konèano z izpitom. Ponudnik storitev med usposabljanjem pridobi dovoljenja za vse vrste davènih naprav, ki so izbrane v ponudbi proizvajalca.- po odliènem testu dobi serviser osebno in pogosto fotografijo osebne izkaznice in peèat za uporabo peèatov na fiskalnem modulu. Proizvajalec pa po drugi strani seznani serviserja s seznamom oseb, ki so poobla¹èene za opravljanje garancijskih in negarantnih popravil ter potrebnih tehniènih pregledov, in po¹lje svoje mo¾nosti davènemu uradu.

Hear Clear Pro 2Hear Clear Pro 2. Najboljši slušni aparat

Trivia:Dovoljenja trajajo eno leto in obravnavajo znano vrsto blagajne - konec teèaja ne daje serviserju pravice do skrbi za vse fiskalne naprave enega proizvajalca, temveè le za odpravo odloèitev v izbranih modelih.Strokovnjak je vsakodnevno prisiljen poveèevati svoje kompetence s sodelovanjem v prodajnih mestih, letno pa mora proizvajalcu predlo¾iti tudi pismo o podalj¹anju obdobja veljavnosti.Zahteva, ki je vkljuèena v dogovor trgovca, je, da ima podjetje za vzdr¾evanje skladi¹èa rezervnih delov ter orodja in opremo za nadzor in merjenje. Storitev je prisiljena oskrbovati uporabnike s potro¹nim materialom, ki prihaja od proizvajalca.Poobla¹èeni serviser, ki ne opravlja storitev blagajne v podjetju do zadnjega pristojnega, nima pravice izvajati storitve in zahteva legitimnost proizvajalca. Uporabnik lahko uporablja blagajne samo, èe je oseba v enoti, povezana s koncesijsko pogodbo proizvajalca.