Faze pozicioniranja strani

Pomembna naloga fiskalnega tiskalnika elzab je bele¾enje podatkov o trgovini. Finanèni tiskalnik, za razliko od davène valute, vedno dela z zunanjim sistemom, kar pomeni, da to ni zadnja jed. Ta zunanji organizem je vsekakor dokaz, da je raèunalnik opremljen s programsko opremo, namenjeno doloèeni industriji.

Komunikacija je zasnovana za dokazovanje z uporabo serijskega vmesnika RS232. Tak¹na re¹itev ne ponuja nièesar veè za ocenjevanje in poroèanje kot za redno blagajno. Dodatna prednost fiskalnih tiskalnikov je mo¾nost tiskanja zunaj rednih prejemkov in raèunov z DDV. Kombinacija tiskalnika in raèunalnika zagotavlja veliko veèji nadzor nad izdanimi dokumenti. Tiskalnik lahko vsebuje tudi barvni TFT zaslon. Za 4,3-palèni model. Lahko ¾ivi v povezavi z bivali¹èem ali zunanjim. Tak¹en monitor se nato pove¾e prek namenskega kabla s povpreèno dol¾ino enega metra in pol. Na takem zaslonu lahko stranka poleg osnovnega menija prika¾e tudi cene ponujenega blaga ali ogla¹evalske posnetke, ki ogla¹ujejo znano podjetje. Tiskalnik omogoèa prodajo blaga z blagovnimi znamkami z dol¾ino znakov, ki je vi¹ja od obièajne blagajne, npr. Logotip lahko natisnemo v grafièni obliki v naslovu na¹ega podjetja, davèno identifikacijsko ¹tevilko na raèunu in èrtne kode na raèunu. Izpisi se lahko izvajajo na papirju, ¹irina papirja pa se lahko zavrti glede na potrebe uporabnika. Nekateri fiskalni tiskalniki ponujajo elektronsko kopiranje na zemljevidu SD. Dostop do podatkov lahko prenesete iz stanja tiskalnika ali raèunalnika v podatke, shranjene na kartici SD. Dostop do doloèenih shranjenih iz osebne kartice raèunalnika omogoèa ogled, poroèanje in kopiranje vseh mo¾nosti, ki jih ¾eli uporabnik. Na primer, lahko natisnete poroèilo o materialih, na katerih so bile spremenjene davène stopnje. Udobje teh ljudi ni obièajna blagajna.