Eksplozija supervolkana

Za eksplozijo je znaèilno hitro loèevanje velikih kolièin energije. Ta pojav prina¹a ¹tevilna tveganja. Eksplozije najpogosteje spremlja nenadno poveèanje temperature in tlaka, emisije sevanja (npr. V obliki strele ali svetlobnega impulza jedrske eksplozije ali akustiènih valov (ponavadi je prisoten zvoèni grom ali znaèilen bang strel. Ni nesmiselno, da nekontroliran pojav zapolnjuje ljudi s strahom.

Kateri prostori so potencialno eksplozivni? Najpogosteje vkljuèujejo obmoèja, v katerih je atmosfera v primeru potencialne nevarnosti lahko eksplozivna. Kot eksplozivna atmosfera je znana posebna me¹anica vnetljivih snovi, ki so v strukturi plinov, hlapov ali meglic, tj. Me¹anice z zrakom v atmosferskih pogojih, kjer so temperature previsoke. Vredno je vedeti, da lahko v eksplozivnih atmosferah eksplozije povzroèijo samo iskre ali elektrièni oblok.

Najbolj eksplozivne atmosfere so m.im. kemiène tovarne, rafinerije, bencinske èrpalke, elektrarne, tovarne barv, lakirnice, bencinske èrpalke, pa tudi vozila, èistilne naprave, letali¹èa, ¾age ali ladjedelnice. V¾ig na zgoraj navedenih mestih bi povzroèil eksplozije, katerih uèinki bi bili ogromni. Zagotovo bi povzroèili ogromne materialne izgube in ogrozili èlove¹ko ¾ivljenje.

Da bi se izognili omenjeni ¹kodi, ne smemo podcenjevati preventivnih ukrepov, ki so eksplozijsko varni. V pristojnosti dr¾av so bili pripravljeni posebni zakoni, informacije in standardi, katerih prednostna naloga je zmanj¹ati tveganje eksplozije in odpraviti morebitno ¹kodo. Na mestih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, je treba namestiti sistem, ki bo zagotavljal varnost delavcem, ki jih zaslu¾ijo.