Domaea razsvetljava za laserske poeitnice

Osvetlitev je neloèljiv del notranjosti va¹ega doma. Najprej proizvaja svetlobo, osvetljuje prostore, vendar zelo pogosto opravlja obe dekorativni funkciji. Na preprostem trgu je veliko vrst razsvetljave, od starih ¾arnic do LED osvetlitve. Vsi opravljajo razliène funkcije in dajejo tudi druge koristi.V zadnjem èasu so fluorescenène sijalke zelo zanimiva vrsta svetlobe, ki je vrsta sijalke. Svetlobo v fluorescenènih sijalkah oddaja fosfor, ki ga vzbuja ultravijolièno sevanje, ki pade zaradi ¾arjenja v plinom napolnjeni cevi. Plin je pogosto me¹anica ¾ivega srebra in argona. Izpusti, ki potekajo med volframovimi elektrodami v fluorescenèni sijalki, proizvajajo nevidno ultravijolièno sevanje z valovno dol¾ino, ki je veèinoma pribli¾no 254 nm. Fluorescentne sijalke lahko uporabljajo razliène svetle barve, od bele dnevne svetlobe do dekorativnih luèi z novimi barvami. Barva svetlobe se ustvari z uporabo ustreznega fosforja v fluorescentni svetilki. V teh èasih imajo fluorescentne cevi razliène oblike. Izbrane so preproste fluorescenène sijalke v obliki èrke U in kompaktne fluorescenène sijalke, ki igrajo velik pomen. Slednje so loèene od tradicionalnih fluorescenènih sijalk v vsaki manj¹i velikosti. Te fluorescenène sijalke so primerne za fluorescenène sijalke z vgrajenim v¾igalnim sistemom in za fluorescenène sijalke, ki zahtevajo svetila s tak¹nim programom. V svojih sobah so odlièna oseba, hkrati pa v ¹olah ali drugih javnih podjetjih. Vse vrste fluorescenènih sijalk imajo velike prednosti v primerjavi s starimi ¾arnicami. Prviè, izstopa zaradi visoke svetlobne uèinkovitosti in dalj¹ega delovnega èasa, zaradi èesar u¾ivajo tako moèno priljubljenost.