Delovnem mestu in prehrani

Zagotovitev èlove¹kega ¾ivljenja je med najpomembnej¹imi vidiki varnosti v sektorju.Gotovo je, da te naravne napake vodijo do polnega dela dogodkov tudi v bloku - v umetnosti. Torej, v doloèeni te¾i, na¹e navidezno lahke in majhne napake to narobe.

Ali se lahko tem dogodkom izognemo?Seveda, pod pogojem, skrbno pripravo delovnega mesta, tudi za veliko zanimivih okoli¹èin. Ko morate v zasebnem kompletu za prvo pomoè najti obli¾ in elastièni povoj, seveda v delovnem okolju, moramo imeti dostop do najbolj osnovnih virov pomoèi.Gasilni aparat ali po¾arna odeja - popolna skupina ognjenih iger, ki daje nepopravljivo ¹kodo in neposredno ogro¾a ¾ivljenje ali zdravje - je lahko pijaèa s tako pijaèo. Da so v smislu dela oznaèene eksplozivne cone ali poveèano tveganje po¾ara - bodite pozorni na zadnje, da je v bli¾ini pravega volumna vedno na voljo gasilni aparat in metode za prepreèevanje nevarnosti.

Oèitno je, da se nekaterim zadevam ne bomo izognili in spoznali sami sebe - kaj naj storimo v tej obliki?Veèina pravil in predpisov predpostavlja evakuacijo ljudi - in vèasih dobrih, ter poziv ustreznih dr¾avnih organov, kot so gasilske enote, policija, re¹evalna vozila ali specializirane enote - plin ali energetska re¹evalna vozila. V luèi zakona je èlovekovo ¾ivljenje pomembna vrednota in nobena denarna vsota ali cena cilja ni vredna izgube ¾ivljenja ali resne ¹kode za zdravje. Zato se poskusite izogniti tveganju ali mu priporoèiti z poljsko roko - ne da bi ogrozili sebe!