Davene blagajne

Naroèanje vseh pogodb za blagajno obstaja v poljski - in ne samo - v na¹i pravni pristojnosti. Vsako, tudi najmanj¹o transakcijo, je treba kupiti v blagajni, ker zahteva plaèilo davka na dodano vrednost.

Ko kupite blagajno za svojo trgovino, je ta nakup odvisen od posebne storitve, ki ustvarja cilj, da priporoèamo zadeve na na¹o blagajno. Fiskalne blagajne v Krakovu so prostor, kjer lahko pridobite vse fiskalne naprave, ki so najbolj primerne za informacije na terenu. & nbsp; To so zaposleni v tej & nbsp; trgovini & nbsp; in slu¾bi & nbsp; imajo pravico do zadnje spremembe zneska DDV, ki je programiran na znesek, ko bodo vneseni ustrezni predpisi, v skladu s katerim se bo znesek davka spremenil. Popravke na podroèju blagajne lahko opravi samo poobla¹èena slu¾ba.

Blagajna je samo obièajna oprema, ki se lahko po¹koduje, in vsak, ki opravlja komercialno ali storitveno dejavnost in ima blagajno, mora poznati pravila ravnanja s po¹kodovano blagajno. O¹kodovana fiskalna blagajna mora biti znana, kako zlahka popraviti, ne glede na razlog za ¹kodo, pa tudi, kako ta ¹koda deluje za nadaljnji obstoj trgovine. Verjetno se bo na primer zgodilo, da je tiskalnik po¹kodovan, zato je na raèunu natisnjen le del besedila. Vendar pa je lahko nepopolna potrditev hitro izgovor za davèni urad, da izda pooblastilo za podjetje, ki ga je izdalo!

Zato takoj, ko opazite po¹kodbe na blagajno, ne smemo ga popraviti sami. Po¹kodovana je treba zagotoviti zaèasno izkljuèeni iz knjigarna in uporabo razliènih aktivnega denarja, vendar v njegovi odsotnosti - èas zapreti trgovino za popravilo sistema. Glede na to, da lahko neuspeh blagajne imajo delo celotne trgovine, denarne storitve delujejo precej enostavno in posku¹ajo odpraviti napake na redni osnovi, oziroma v najkraj¹em mo¾nem èasu. Torej, ko zazna morebitne nepravilnosti pri zdravljenju z gotovino, ne moremo popraviti stro¹ke njenega posameznega roki - razpis za slu¾bo in se obrnite na serviserja, da pridejo, sam ali nosijo denar za servisiranje sobo, seveda, je bila ustavljena in njegovo varnost. Ta postopek je treba opraviti èim prej, da je bila napaka hitro popraviti, in da bi lahko podprli uporabo blagajno.