Blagajna idwidnica

Z uvedbo novih omejevalnih zahtev glede registrskih blagajn jih morajo mala podjetja zdru¾iti. Vsako podjetje, katerega letni dohodek presega 20.000 PLN je obveznost registracije na davèni napravi.

Pri uspe¹nosti, ko se je dejavnost zaèela v letnem prometu, se denarna meja, s katere je izloèena iz vodenja evidenc s pomoèjo blagajne, izraèuna sorazmerno z obsegom aktivnosti za celo leto.V pogodbi je veèina malih podjetij prisiljena uporabljati blagajne. V tak¹nih primerih ponavadi ni dovolj kupiti velike, kompleksne blagajne, ker lastniki tak¹nih podjetij i¹èejo prihranke v vseh fazah. Fiskalne blagajne najcenej¹ih podjetij ponujajo naprave, namenjene predvsem mladim podjetnikom. V zadnji sezoni mora vlagatelj odgovoriti na test, ki ga zahteva od finanène institucije in v katerih razlogih bo ta valuta uporabljena. Ponudba tak¹nih zneskov je celo obse¾na. Lastnik blagovne znamke gre v to, kar ¾eli. Tak¹ne blagajne odlikuje majhno ¹tevilo in nekaj manj¹ih funkcionalnosti. Cene se gibljejo od nekaj sto do dobrih tisoè in pol. Prenosni trg denarja je koristen na trgu, ki ga je mogoèe dati v prodajnih pogojih v ¹irokem prostoru, kjer se mora prodajalec nenehno premikati, medtem ko obstajajo tisti, ki se proizvajajo na koncu uporabe na mestih, kjer se lahko doloèi tak znesek. V primeru teh idealnih, proizvajalec pogosto daje pravo temperaturo, v kateri se lahko opravi denar, ker ga ni mogoèe vedno uporabiti pri zelo resnih zmrzali. Tak¹ne blagajne imajo v primeru de¾ja vodoodporne tipkovnice.

Blagajna, namenjena lokalnim podjetnikom, ima omejene mo¾nosti. Tako kot vsi blagajni ustvarja dvojnik prejemkov, ki jih je treba hraniti v projektu poravnave z davènim uradom. Uspeh teh mladih se obièajno pripi¹e elektronskim kopijam, tako da so velikosti blagajne kompaktne. Obstaja tudi mo¾nost tiskanja dvojnika na naslednjem zvitku papirja v veèjih blagajnah.

V takih blagajnah so funkcijski gumbi tudi mo¾nost varèevanja z blagovno bazo. Te izjemno zapletene blagajne lahko pome¹ate z raèunalnikom, prikljuèite bralnike èrtnih kod ali elektronske tehtnice. Mo¾no je tudi povezati blagajno s plaèilnim terminalom. Zahvaljujoè tem mo¾nostim si lahko tudi srednje velika podjetja privo¹èijo, da lahko vodijo evidenco o prodaji na udoben naèin.